January 27, 2019

Avoiding Reality

Speaker: Erick Sorensen Series: Ecclesiastes Topic: Reality Scripture: Ecclesiastes 6:10–7:14